Monday, 04/07/2022 - 22:46|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Huỳnh Hữu Nghĩa

Thời khoá biểu

Thời khoá biểu học Online từ ngày 27/9/2021

Tài liệu đính kèm: Tải về

 

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 6 (HKI)
Năm học: 2021-2022
 
          
Thứ Tiết 6A16A26A36A46A56A66A76A8
21VĂNĐỊATOÁNANHTINVĂNVĂNNHẠC
2VĂNTOÁNMTĐỊANHẠCVĂNVĂNSINH
3ANHVĂNĐỊATOÁNSINHNHẠCSINHMT
4TOÁNANHSINHMTĐỊAANHNHẠCVĂN
5SHDCSHDCSHDCSHDCSHDCSHDCSHDCSHDC
31MTSINHVĂNNHẠCTOÁNANHTOÁNSINH
2SINHNHẠCVĂNTOÁNMTCNSINHTOÁN
3NHẠCVĂNTOÁNSINHANHTOÁNANHCN
4TOÁNVĂNNHẠCANHCNSINHMTANH
5        
41ĐỊATOÁNVĂNCDSINHTOÁNCD
2CDVĂNTOÁNĐỊACDCNTOÁN
3CNCDĐỊATOÁNCDTOÁNSINH
4VĂNĐỊACDCNTOÁNSINHCD
5        
51ANHSINHSINHVĂNSỬTOÁNTINĐỊA
2SINHANHCNVĂNSINHTINĐỊATOÁN
3SỬCNANHSINHVĂNĐỊATOÁNTIN
4        
5        
61VĂNSINHSINHANHTOÁNVĂNĐỊAVĂN
2ĐỊATOÁNVĂNVĂNANHSINHSINHVĂN
3TOÁNMTANHSINHVĂNĐỊASỬANH
4SINHANHSỬTOÁNĐỊAMTANHĐỊA
5SHCNSHCNSHCNSHCNSHCNSHCNSHCNSHCN
71TINANHSỬTOÁNVĂNANHTOÁN
2TINTOÁNVĂNANHANHVĂNSỬ
3TOÁNSỬTINVĂNTOÁNVĂNANH
4ANHTOÁNTINVĂNSỬTOÁNVĂN
5        

 

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 7 (HKI)  
Năm học: 2021 - 2022  
           
Thứ Tiết 7A17A27A37A47A57A67A77A87A9
21SHDCSHDCSHDCSHDCSHDCSHDCSHDCSHDCSHDC
2SINHVĂNTOÁNANHVĂNSỬCDTOÁN
3MTSỬANHSINHVĂNVĂNANHTOÁNCN
4SỬSINHTOÁNTOÁNMTVĂNANHCD
5ANHTOÁNSINHVĂNSỬTOÁNCDANH
31VĂNTOÁNANHĐỊASINHANHTOÁNSỬVĂN
2VĂNANHĐỊATOÁNTOÁNANHSINHVĂN
3TOÁNVĂNANHTOÁNVĂNSINHANHSỬ
4ANHVĂNTOÁNSỬANHSINHĐỊATOÁNĐỊA
5         
41VĂNĐỊASINHTOÁNNHẠCSỬMTĐỊATOÁN
2ĐỊAVĂNTOÁNSINHMTTOÁNSỬCNANH
3TOÁNNHẠCANHCNĐỊASINHTOÁNMTSỬ
4NHẠCTOÁNCNANHSINHANHĐỊASỬĐỊA
5         
51VĂNSINHTOÁNANHVĂNSỬVĂNNHẠCTOÁN
2SINHVĂNSỬTOÁNVĂNCNVĂNTOÁNNHẠC
3TOÁNANHNHẠCSỬTOÁNANHCNVĂNSINH
4         
5         
61TOÁNCDVĂNMTĐỊANHẠCSINHVĂNTOÁN
2ĐỊATOÁNMTVĂNCNCDNHẠCVĂNSINH
3MTCDNHẠCVĂNĐỊATOÁNSINHVĂN
4SHCNSHCNSHCNSHCNSHCNSHCNSHCNSHCNSHCN
5         
71SỬCNVĂNCDTOÁNĐỊAVĂNANH
2CNANHVĂNĐỊASỬTOÁNVĂNANH
3CDĐỊASỬVĂNANHVĂNTOÁNĐỊAMT
4ANHSỬĐỊAVĂNCDANHTOÁNVĂN
5         
THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 8 (HKI)
Năm học: 2021-2022
 
         
Thứ Tiết 8a18a28a38a48a58a68a7
21ANHSINHTOÁNVĂNSỬCNVĂN
2VĂNTOÁNANHANHVĂNSINHCN
3SỬANHVĂNTOÁNCNANHSINH
4TOÁNVĂNSINHCNANHVĂNSỬ
5SHDCSHDCSHDCSHDCSHDCSHDCSHDC
31VĂNSINHĐỊAANHTOÁNVĂNHÓA
2SINHCDVĂNTOÁNCNVĂNĐỊA
3CDVĂNTOÁNSINHANHHÓACN
4TOÁNHÓACNVĂNCDĐỊAANH
5ANHTOÁNSINHHÓAĐỊAANHCD
41SỬVĂNTOÁNHÓANHẠCVĂN
2NHẠCVĂNSỬTOÁNHÓAVĂN
3HÓAVĂNTOÁN NHẠCVĂNANH 
4TOÁNVĂNANHVĂNSỬNHẠC
5       
51ANHTOÁNHÓAĐỊAANHCDMT
2ĐỊAANHCDSỬTOÁNMTANH
3TOÁNHÓAANHCDMTANHSỬ
4       
5       
61CNĐỊASINHVĂNNHẠCTOÁNVĂN
2SỬCNNHẠCVĂNVĂNTOÁN
3VĂNNHẠCANHVĂNSINHTOÁN
4VĂNANHSỬCNSINHTOÁN
5SHCNSHCNSHCNSHCNSHCNSHCNSHCN
71MTSỬCNSINHTOÁNTOÁNHÓA
2SINHMTSỬTOÁNHÓACNTOÁN
3HÓACNTOÁNMTSỬTOÁNSINH
4CNTOÁNMTHÓASINHSỬTOÁN
5       

 

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 9 (HKI)
Năm học: 2021-2022
 
Thứ Tiết 9a19a29a39a49a59a69a7
21SHDCSHDCSHDCSHDCSHDCSHDCSHDC
2CDSINHVĂNĐỊAVĂNANH
3CDVĂNANHVĂNĐỊA
4HÓAĐỊAVĂNVĂNANH
5ĐỊAHÓAVĂNCDVĂN
31VĂNMTĐỊASINHCNTOÁNSỬ
2SINHVĂNSỬMTTOÁNĐỊAVĂN
3MTVĂNSINHĐỊAVĂNHÓATOÁN
4ĐỊASINHMTCNSỬVĂNHÓA
5       
41ANHVĂNTOÁNANHANHTOÁNSINH
2TOÁNANHCNTOÁNSINHVĂNANH
3VĂNCNANHSINHVĂNANHHÓA
4CNTOÁNSINHVĂNVĂNHÓATOÁN
5       
51VĂNHÓATOÁNANHSINHTOÁN
2VĂNTOÁNANHTOÁNSINHVĂN
3TOÁNVĂNVĂNHÓATOÁNVĂN
4       
5       
61TOÁNĐỊAHÓATOÁNCNSINH
2SINHTOÁNĐỊAVĂNTOÁNCN
3VĂNTOÁNTOÁNHÓACDVĂN
4VĂNHÓACDĐỊASINHVĂN
5SHCNSHCNSHCNSHCNSHCNSHCNSHCN
71ANHHÓATOÁNVĂNMTSỬTOÁN
2SỬTOÁNCDVĂNTOÁNĐỊAMT
3TOÁNVĂNVĂNSỬHÓATOÁNĐỊA
4HÓAVĂNVĂNTOÁNĐỊAMTCD
5       
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 7
Hôm qua : 16
Tháng 07 : 59
Năm 2022 : 4.688