HƯỚNG DẪN TẠO CÁC HIỆU ỨNG ĐỘNG CHUYỂN TRANG CHIẾU, CÁC ĐỐI TƯỢNG TRÊN POWERPOINT 2016